ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނިވަރސަރީ ޓީޝާޓް ފެހުމުގެ

މިސްކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރުމަށް 2500 ޓީޝާޓް ފެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    18  ރަބީއުލްއައްވަލް       1440ހ        

                    26   ނޮވެމްބަރ          2018މ 

26 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ