ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 1072 . 15 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 26 ޖޫން 2019
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 1071 . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 24 ޖޫން 2019
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 1069 . 8 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ޖޫން 2019
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.