އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 143 . 11 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 12 އޮކްޓޫބަރު 2017
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 142 . 11 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 11 އޮކްޓޫބަރު 2017
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 140 . 17 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޫބަރު 2017
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒުޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.