2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 05.10.2015Ministry of Education

  ENHANCING EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT (EEDP)

 • 05.10.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 05.10.2015ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  2 ސެކަންޑްހޭންޑް ވޭން ސަޕްލައިކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 05.10.2015ހއ.އުތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒު

  ރިސެޕްޝަނިސްޓް

 • 05.10.2015ހއ.އުތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒު

  ތަރުޖަމާނު

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 276

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

01.10.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް