ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 19 . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2019
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 18 . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2019
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒުޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚް: 17 ޖަނަވަރީ 2019
ސުންގަޑި: 03 ފެބުރުވަރީ 2019 1600

ތާރީޚް: 17 ޖަނަވަރީ 2019
ސުންގަޑި: 24 ޖަނަވަރީ 2019 1400