2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 03.09.2015Ministry of Education

  Construction of 6 Classroom Block in Atoll School, Dh. Meedhoo

 • 03.09.2015Ministry of Education

  Construction of 6 Classroom Block in Hithadhoo School, S. Hithadhoo

 • 03.09.2015އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ޔޫ.އައި./ ޔޫ.އެކްސް. ޑިވެލޮޕަރ

 • 03.09.2015Aasandha Company Limted

  Job Opportunities

 • 03.09.2015އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 264

ޢާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު - ހދ.ނޮޅިވަރަމު

05.09.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް