2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 02.02.2016ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހަދައިދިނުމަށް

 • 11.02.2016ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 • 14.02.2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރުތަކުގައި ފޮމިކާ ހަރުކުރުމާއި ބައެއް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް

 • 09.02.2016މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • 09.02.2016މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

  އެސިސްޓެންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖިނިއަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 45، އަދަދު: 13

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގައި ހިންގޭ އޯފްޝޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

04.02.2016
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން