ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 9 . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 20 ޖަނަވަރީ 2020
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 8 . 3 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 20 ޖަނަވަރީ 2020
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 7 . 4 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 19 ޖަނަވަރީ 2020
ވޮލިއުމް: 49  އަދަދު: 6 . 14 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޖަނަވަރީ 2020
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚު: 23 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 29 ޖަނަވަރީ 2020 1330

ތާރީޚު: 23 ޖަނަވަރީ 2020
ސުންގަޑި: 04 ޖަނަވަރީ 2020 1330