2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 06.07.2015މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ޓްރޭޑިންގް ޝޯރޫމްގެ ސިވިލް އަދި އިންޓީރިއަރ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 06.07.2015މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ސައިޓުތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ވީ.އާރު.ވީ ޓައިޕް އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 06.07.2015މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ސައިޓުތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 06.07.2015Ministry of Law and Gender

  Social Protection and Welfare Consultant (International)

 • 06.07.2015Ministry of Law and Gender

  Income Generation and Benefit Consultant (International)

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 216

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

07.07.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް