އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 127 . 7 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2017
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒުޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2017 1330
މަސައްކަތް ( ދާއިމީ )

ބާތިލްކުރެވިފައި


ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2017 0000