އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 95 . 8 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 21 ޖޫން 2017
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 94 . 8 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 21 ޖޫން 2017
ވޮލިއުމް: 46  އަދަދު: 93 . 9 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚް: 20 ޖޫން 2017
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒުޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.