އެންމެ ފަހުގެ ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒުޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2018
ސުންގަޑި: 28 ޖޫން 2018 1500

ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2018
ސުންގަޑި: 28 ޖޫން 2018 1500

ތާރީޚް: 21 ޖޫން 2018
ސުންގަޑި: 02 ޖުލައި 2018 1200

ތާރީޚް: 19 ޖޫން 2018
ސުންގަޑި: 28 ޖޫން 2018 0000

ތާރީޚް: 19 ޖޫން 2018
ސުންގަޑި: 28 ޖޫން 2018 0000