ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓްކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ޤާނޫނީގޮތުން ގެޒެޓުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 1157 . 10 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 28 ނޮވެންބަރު 2019
ވޮލިއުމް: 48  އަދަދު: 1155 . 11 ދުވަސް ކުރިން

ތާރީޚު: 27 ނޮވެންބަރު 2019
އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާންތައް
އާންމު އިޢުލާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް، 2017 ޖަނަވަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުއްވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ތާރީޚު: 05 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 20 ފެބުރުވަރީ 2020 1600

ތާރީޚު: 07 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 15 ޑިސެންބަރު 2019 1200

ތާރީޚު: 07 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2019 1300

ތާރީޚު: 05 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 12 ޑިސެންބަރު 2019 1300