މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2018/06
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0839
ސުންގަޑި: 04 ޑިސެންބަރު 2018 1300
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނިވަރސަރީ ޓީޝާޓް ފެހުމުގެ

މިސްކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރުމަށް 2500 ޓީޝާޓް ފެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    18  ރަބީއުލްއައްވަލް       1440ހ        

                    26   ނޮވެމްބަރ          2018މ 

2018-11-26