ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑް ހުށާހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން(3 ޢިމާރާތް)

`

 

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތ.ތަމަރަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                    ނަމްބަރ:  (IUL)391/391/2019/13) 

 

އިޢުލާނު

 

3 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

             މިއިދާރާގެނަމްބަރ:(13/3/2019) (IUL)391-EM/391/2019/11 އިޢުލާނުގައިވާ 3ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްހިފުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކުރުކަމަށް

ފެންނާތީ، 10އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ މެންދުރު 1.00ށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

             ވީމާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިފަރާތްތަކުން  10އޭޕްރީލް 2019ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ މެންދުރު 1.00ށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

             24 މާރޗް 2019

             17 ރަޖަބު 1440

 

                                                                               އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

                                                                                ކައުންސިލްގެ ރައީސް

24 މާރިޗު 2019
ހޯދާ