އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި،ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ނަންބަރު:(A)CA-2019/63

އިޢުލާން

06 އެޕްރީލު 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި،ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި،ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

އަލިފުށީ

ސްކޫލް ހޯލްގެ އުތުރު ފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ ހަވީރީ ހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން،ޣާޒީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ.އަލިފުށި-1

E01.01.1 

083

އަލިފުށީ

ސްކޫލްގެ މެދު ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށީ މެހެމާނީ ހިނގުމުގެހުޅަނގުން،އަމީނީމަގުގެދެކުނުން،މުހައްމަދުއަލީކޮށިމަގުގެ ހުޅަނގުން،ޣާޒީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-2

E01.01.2 

084

އަލިފުށީ

ސްކޫލްގައިވާ ވަގުތީ ކްލާސްރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަލިފުށި ހަވީރީ ހިނގުމުގެއިރުން،ޣާޒީމަގުގެ އުތުރުން،މުހައްމަދު އަލީކޮށިމަގުގެ އިރުން،އަމީނީމަގުގެ އުތުރުން،މެހެމާނީ ހިނގުމުގެ އިރުމަތީސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަލިފުށި-3

E01.01.3 

085

ވާދޫ

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވާދޫ ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ވާދޫ-1

E01.02.1 

086

ރަސްގެތީމު

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްގެތީމު ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމު-1

E01.03.1 

087

އަނގޮޅިތީމު

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނގޮޅިތީމު ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އަނގޮޅިތީމު-1

E01.04.1 

088

ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލުގެ 4 ވަނަ ކުލާސްރޫމް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1

E02.05.1 

089

ރ. އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އުނގޫފާރު-1

E02.06.1 

090

ރ. އުނގޫފާރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ،މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އުނގޫފާރު-2

E02.06.2

091

ރ. ދުވާފަރު

ދުވާފަރުކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީ ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން A  އަކުރުން ފެށިގެން E  އަކުރާދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-1

E03.07.1 

092

ރ. ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ އިރުމަތި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން F  އަކުރުން ފެށިގެން H  އަކުރާދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-2

E03.07.2 

093

ރ. ދުވާފަރު

ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގެ ހުޅަނގު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން I  އަކުރުން ފެށިގެން M  އަކުރާދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-3

E03.07.3 

094

ރ. ދުވާފަރު

ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން N  އަކުރުން ފެށިގެން Z އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު-4

E03.07.4 

095

ރ. މާކުރަތު

 މާކުރަތުއިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާކުރަތު ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މާކުރަތު-1

E02.08.1 

096

ރ. ރަސްމާދޫ

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ރަސްމާދޫ-1

E04.09.1 

097

ރ. އިންނަމާދޫ

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އިންނަމާދޫ-1

E04.10.1 

098

ރ. މަޑުއްވަރި

 މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ހޯލުގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށްވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-1

E05.11.1 

099

ރ. މަޑުއްވަރި

  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް ބީ ބްލޮކްގެ ލައިބްރަރީ ހޯލުގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑުއްވަރީ އަމީނީމަގުގެއިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި-2

E05.11.2 

100

ރ. އިނގުރައިދޫ

 ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫރަށްދެބައިމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާއެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ-1

E04.12.1 

101

ރ. އިނގުރައިދޫ

 ސްކޫލް ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިނގުރައިދޫރަށްދެބައިމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ-2

E04.12.2 

102

ރ. މީދޫ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ އަމީނީމަގުގެ ދެކުނުސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެންދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. މީދޫ-1

E05.13.1 

103

ރ. މީދޫ

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މީދޫ އަމީނީމަގުގެ އުތުރުސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ރ. މީދޫ-2

E05.13.2 

104

ފައިނު

 ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފައިނު ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފައިނު-1

E04.14.1 

105

ކިނޮޅަސް

 ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންނާއިމިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ކިނޮޅަސް-1

E04.15.1 

106

 
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
13 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1440
18 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ