އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ނަންބަރު: A)CA-2019/62)

އިޢުލާން

06 އެޕްރީލު 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ނ. ހެނބަދޫ

 ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ހެނބަދޫ-1

D01.01.1 

065

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

  އަޙުމަދީ ޕްރީސްކޫލް     

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޅުދޫ އަވަށު ގޭގޭގެ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-1

D01.02.1 

066

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

 ސްކިޑް ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކެނދިކޮޅު އަވަށު ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ-2

D01.02.2 

067

ނ. މާޅެންދޫ

 ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާޅެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މާޅެންދޫ-1

D01.03.1 

068

ނ. ކުޑަފަރި

 ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފަރީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ކުޑަފަރި-1

D01.04.1 

069

ނ. ލަންދޫ

 ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ލަންދޫ-1

D02.05.1 

070

ނ. މާފަރު

 ސްކޫލްގެ ހޯލް ޢިމާރާތް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފަރު ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މާފަރު-1

D02.06.1 

071

ނ. ޅޮހީ

 ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޅޮހީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ޅޮހި-1

D03.07.1 

072

ނ. މިލަދޫ

 ހިދާޔާ ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މިލަދޫ-1

D04.08.1 

073

ނ. މަގޫދޫ

 ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މަގޫދޫ-1

D04.09.1 

074

ނ. މަނަދޫ

  ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ކާމިނީހިނގުމުގެ އުތުރުން ގުލްބަކާހިނގުމާއި ކަންމަތީހިނގުމާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގާއި ދިލްކަޝްހިނގުމުގެ ދެކުނު ފަޅީގައިވާ ގެތަކާއި ސޯސަންމަގުގެ އުތުރުފަޅިން އަލިމަސްގޯޅީގެ އިރުން ބިޖިލީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން ހުރި ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅިއާއި ބިޖިލީހިނގުމާއި ދޭތެރޭގައިވާ ގެތަކާއި ނަލަހިޔާގޯޅީގެ އިރުން ރަތްވިލާގޯޅިއާއި ދޭތެރޭއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. މަނަދޫ-1

D02.10.1 

075

ނ. މަނަދޫ

 މަނަދޫ ޕްރީސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަނަދޫ ޗާންދަނީމަގާއި ރޯޝަނީމަގާއި ކުރަނގިގޯޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ގެތަކާއި ނޫރާނީމަގާއި އޯކިޑްމަގާއި ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. މަނަދޫ-2

D02.10.2 

076

ނ. ހޮޅުދޫ

 މޭނާ ސްކޫލް މައި ޢިމާރާތުގެ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ-1

D04.11.1 

077

ނ. ހޮޅުދޫ

 މޭނާ ސްކޫލް އާ ޢިމާރާތުގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް   

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮޅުދޫ ޙަސަންކަލޭފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ކާމިނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗާންދަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީގޯޅިން ދެކުނަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް އަދި ރަބީޢީހިނގުމުން ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހޮޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންނެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ-2

D04.11.2 

078

ނ. ފޮއްދޫ

 ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފޮއްދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ފޮއްދޫ-1

D03.12.1 

079

ނ. ވެލިދޫ

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން ޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ ހުޅަނގުން އުތުރަށް ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާނދަނީމަގުގެ އުތުރުން އިރަށް ރާވެރިމަގާއި ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުން އުތުރަށް އެމަގުގެ ހުޅަނގުން ހިމެނޭ ރަށުގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ-1

D03.13.1 

080

ނ. ވެލިދޫ

 ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ ދެކުނުން ޝަބްނަމީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ޝަބްނަމީހިނގުމުގެ އިރުން ޗާނދަނީމަގާއި ހަމަޔަށް، ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުން އިރަށް ރާވެރިންމަގާއި ހަމަޔަށް، ރާވެރިންމަގުގެ ހުޅަނގުން ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ އުތުރުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ ހުޅަނގުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކީނާރާމަގުގެ އުތުރުން އެމަގުގެ ހުޅަނގުގައި ހިމެނޭ ރަށުގެ މެދުތެރޭ ސަރަޙައަދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ  ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ-2

D03.13.2 

081

ނ. ވެލިދޫ

 ވެލިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލިދޫ ރާވެރިންމަގުގެ އިރުން އެމަގުގެ ދެކުނަށް ހަވީރީހިނގުމާ ހަމަޔަށް، ހަވީރީހިނގުމުގެ ދެކުނުން ހުޅަނގަށް ޝިފާގޯޅިއާ ހަމަޔަށް، ޝިފާގޯޅީގެ އިރުން ދެކުނަށް ކިނާރާމަގާއި ހަމަޔަށް، ކިނާރާމަގުން ހުޅަނގަށް އެ މަގުގެ ދެކުނުން ރަށުގެ އިރުދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި، ދ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީއާއި މާލެ ސިޓީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މީހުންނެވެ.

ނ. ވެލިދޫ-3

D03.13.3 

082

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

13 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1440

18 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ