މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމެޓީތަކަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލުމަށް

މި އިޢުލާންވަނީ 16 ފެބުރުވަރީ 2019 1307 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އާރބިޓާސް ކޮމިޓީ އަދި ކޯޗަސް ކޮމިޓީ ހޮވުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަރި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. (ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ފޯމް މި އިޢުލާނާ އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.)

 

މަޤާމު

ކޯޗަސް ކޮމިޓީ

އާރބިޓާސް ކޮމިޓީ

ބޭނުންވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު

4

4

މަސްއޫލިއްޔަތު

 ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ފަންނީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނުތައް ހިންގުން.

 

  • އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ އިވެންޓްތަކާއި މުބާރާތް ތަކުގެ ޓެކްނިކަލް މީޓީން އެކުލަވާލުން.
  • އާރބިޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ފަންނީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނުތައް ހިންގުން.
  • ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ފަންނީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނުތައް ހިންގުން.
މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތައް  ފަންނީ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނުވަތަ މިކަމުގައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން
  • ފަންނީ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނުވަތަ މިކަމުގައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
  • ފަންނީ ގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނުވަތަ މިކަމުގައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

                      

މިކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުކަމަށް އެދިލައްވާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 4އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ 4 މެމްބަރުން ހޮވާނީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ 2019

14 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ