މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް އެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް އެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު  އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރުމާ ބެހޭ

މިކޯޕަރޭޝަން އިން ލީގަލް އެގްޒެކެޓިވް އެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު MHCL/13/2014/18  ވަނީ ބާޠިލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

21 ރަބިޢުލްއައްވަލް 1435

22 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ