މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(IUL)427-OPR/1/2019/2  (15 ޖަނަވަރީ 2019) އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރު  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތާރީޚް : 28 ޖަނަވަރީ 2019 (ހޯމަ)

ގަޑި: 13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ތާރީޚް:04 ފެބްރުއަރީ 2019 (ހޯމަ)

ގަޑި:13:30

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3433333 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ info@broadcom.org.mvއަށެވެ. 

17  ޖުމާދަލްޢޫލާ      1440

23   ޖަނަވަރީ      2019 

22 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ