މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

 

       މި މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށް ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)138-AS4/1/2014/4) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.                                                                           

މަޤާމު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   
މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން    އެމް.އެސް 3 (މެނެޖީރިއަލް ސާރވިސް 3) / ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1   
ބޭނުންވާ އަދަދު   

01

މަޤާމުގެ ނަންބަރު   

231949

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ރަށް/ އޮފީހާއި،  ސެކްޝަން

ހައުސިންގސެކްޝަން/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ކ. މާލެ

   

 

18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435 

19 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ