މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

                     

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ

   ކ. މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                  

އިޢުލާން

                                                      ނަމްބަރ:WDC/2019/01

 

 

ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

            މި ކޮމެޓީގެ ނަންބަރ: WDC/2018/17 (30 ޑިސެމްބަރ 2018) އިޢުލާނަށް އެއްމެ ފަރާތްކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

       މި ކޮމެޓީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކ. މާފުށީ ޕްރިސުކޫލް ހޯލްގައިވާ 04 ރުއް ކަނޑައިދީ އެތަނުގައި ގުދަނެއް އިމާރާތް ކޮށްދިނުމާއިއެކު ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލުގެ އެންމެހައި މަރާމާތުތައްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްކަކުން 28 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:45 އަށް މި އޮފީހަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 31 ޖަނައަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 7722187 / 9538121 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

                 17 ޖަނަވަރީ 2019މ

 

 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ