މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
04 އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

04  އެޔަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 04 އެޔަރކޮންޑިޝަން  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތާރީޚް : 20 ޖަނަވަރީ 2019 (އާދީއްތަ)

ގަޑި: 13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ތާރީޚް:27  ޖަނަވަރީ 2019 (އާދީއްތަ)

ގަޑި: 13:30

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3433333 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ info@broadcom.org.mvއަށެވެ.

09  ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

15   ޖަނަވަރީ    2019 

15 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ