މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ރެފްރެޝްމެންޓް ހެދުން 800 މީހުންނަށް

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                         ނަމްބަރ: IUL 10-F/10/2019/04

އިޢުލާން

  

           މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 07 ފެބުރުވަރީ 2019 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ (ހުރަވީ ސްކޫލް) ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާއަށް 800 ބޭފުޅުންނަށް ސައިފޮދެއް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ޖަނަވަރީ 2018 ވާ  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏07 ޖުމާދަލްޢޫލާ 1440

‏13ޖަނަވަރީ    2019   

 

 

13 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ