މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ވަގުތީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

                     

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ

   ކ. މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ      

                                                              ނަމްބަރ:WDC/2018/19                                        

އިޢުލާން

 

 

 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މަޤާމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު

01 (އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ވަގުތީ (1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭތަން

ކ. މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިދާރާ

މުސާރަ

-/4465ރ (ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް)

އެހެނިހެން އެލަވެންސް

ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 20ރ ގެ ރޭޓުން ޙާޒިރީ އެލަވެންސް

މަގާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

. މި ކޮމެޓީ އަދި ކ. މާފުށީ ޕްރީ ސުކޫލްގެ އެންމެހައި އިދާރީ ލިޔެ ކިޔުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަށް

. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 01 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހުރުން ނުވަތަ މި ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ހާސިލް ކޮށްފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް

. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.

. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި އޮފީހުގެ ފޮން ނަންބަރ 7722187 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި

 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

30 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ