ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ. ހިންނަވަރު "ހުދުހިރި" ކިޔާގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހެޅުން

ޅ. ހިންނަވަރު "ހުދުހިރި" ކިޔާގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހެޅުން

ޅ. ހިންނަވަރު ސީސައިޑް މަރްޔަމް އާދަމްފުޅުގެ ނަމުގައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޅ. ހިންނަވަރު "ހުދުހިރި" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ އެއްވެސްމަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

05 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ