އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

ނަންބަރު: A)CB-2018/234​)

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  (www.elections.gov.mv) ގައި ޝާއިއު ކުރީމެވެ. 

30 ޞަފަރު 1440

08 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ