ށ. ނޫމަރާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގޯތޮތެރޭގައި ހުރި ބޮޑުނިކަގަސް ކޮށައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

c

                    

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާއީ ހަމަޖެހުން

     

ނޫމަރާ ސްކޫލް

 ނޫމަރާ ދިވެހިރާއްޖެ                                     ނަންބަރު: GS102/IUL/2018/32

 

އިޢުލާނު

 

 މި ސްކޫލްގައި ހެދިފައިވާ ބޮޑު ނިކަގަސް ކޮށައިދޭނެފަރަތެއް ހޯދުމާގުޅޭ(.)

 

                 މި ސްކޫލްގައި ހެދިފައިވާ ބޮޑު ނިކަގަހުގެ ސަބަބުން އިމާރާތަށާއި ދަރިވުންނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވާތީ މިގަސް ކޮށައިދޭނެ 03 ފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީގެ (MSG)22-G/GS102/2018/9  ނަމްބަރ މެސެޖުން މި ސްކޫލަށް އަންގާފައިވާތީ، މައި ގަސްގަނޑުން ފެށިގެން ގޮފިތައް 20 ފޫޓަށްވުރެ ދިގުނުވާނެހެން ކޮށައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާ ތާރީހާއި ގަޑި: 2018 ނޮވެމްބަރ 19 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 2:00

ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން: ނޫމަރާ ސްކޫލް އެޗް.އާރު ( އެޑްމިން ) ސެކްސަން

 

                          ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

                            29 ޞަފަރު 1440

                           07 ނޮވެމްބަރ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ