މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޕަރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ

 

 

                                                                                            ނަމްބަރު: -116K1/IL/2018/58

އިޢުލާނު

މުވައްޒިފުން ބޭތިއްބުމަށް އިމާރާތެއް ކުއްޔައް ހިފުމާއި ބެހޭ

 

މިކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި 3 ކޮޓަރީގެ އެޕަރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ.

 

ވީމާ، އެޕަރޓްމަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  07 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 08 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 އަށް މިކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

27  ޞަފަރު  1440

05 ނޮވެމްބަރ 2018

05 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ