މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާ ފުރުޞަތު

މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ވާރލްޑް ބޭންކާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހިންގޭ [މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް] އަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންސް (އައި.ޑީ.އޭ)ގެ ހިލޭ އެހީގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާއަތް ތަރައްޤިކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމަށް ގާއިމު ކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓް ޔުނިޓަށްތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޤާމަށް ޝައުގެވެރިވާފަރާތްތައް [ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު] މިމިނިސްޓްރީއިން ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޤާމް:                 ރިސާރޗް އެސިސްޓެންޓް (ގްރޫޕަރ ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް)

ގިންތި:                   ކޮންޓްރެކްޓް (3 އަހަރު)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:             1

މުސާރާ:                  -/9,250 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:    މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހިންގޭ ރަށްތަކުގައި

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

  • މެރިން ސައިންސް، އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސައިންސް ނުވަތަ މިފަދަ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ކޯހަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
  • ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް ގައި ސައިންސް މާއްދާތަކާއި ހިސާބު ހިމެނޭ ގޮތައް 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއިއެކު އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް ދިވެހިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
  • ޖީ.ސީ.އީ. އޯ ލެވެލްގައި 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް އަދި ސެކަންޑްރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް ދިވެހިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސްލިބިފައިވުމާއި އެކު ތިމާވެށީގެ ނުވަތަ ކަނޑުގެ މާހަޢުލާއިގުޅުން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

 

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް

މި މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު (ޓަރމްސް އޮފް ރެފެރެންސް) ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

http://www.fishagri.gov.mv/images/download/ToR__Research_Assistant_O.docx

 

މަޤާމް:                   ފީލްޑް އޮފިސަރ (ސްޓްރެޓެޖިކް ރީފް ފިޝަރީ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް)

ގިންތި:                   ކޮންޓްރެކްޓް (3 އަހަރު)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:             1

މުސާރާ:                  -/8,250 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:    މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހިންގޭ ރަށްތަކުގައި

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

  • ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް ނިންމާފައިވުން
  • ކަނޑުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުމާއިއެކު ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

މި މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު (ޓަރމްސް އޮފް ރެފެރެންސް) ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

http://www.fishagri.gov.mv/images/download/TOR_Field_Officer__O.docx

 

މިވަޒީފާތަކަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް: 

މި މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލު ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ޓާރމްސް އޮފް ރިފެރެންސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

  1. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ (އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް)
  2. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
  3. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  4. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިޓަށް، (މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރ އިމާރާތް، ހ. ވައިޓްވޭވްސް، މޫންލައިޓް ހިނގުން) ނުވަތަ މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޒީފާއަށް އެދި އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެވެ. އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ sfrdp@fishagri.gov.mv އެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އާއި 14:00 ދެމެދު 3322328  ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

27 މުޙައްރަމް 1439

07 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ