ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖުމްހޫރީ 50 ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހެޅުމުގެ މުއެްދަތު އިތުރުކުރުން

                             ނަންބަރު: BAM/IUL/2018/50

 

އިޢުލާން

 

ޖުމްހޫރީ 50 ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހެޅުމުގެ މުއެްދަތު އިތުރުކުރުން

 

17 އޮކްޓޯބަރު 2018 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުމްހޫރީ 50 ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 10 އޮކްޓޯބަރު 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އަދި މުބާރާތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން ހަވީރު 16:00 ށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމްބަރު (3314057) ފޯނާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ