މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޒާޔާ ކުރޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް

"ޑިޒާޔާ ކުރޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް 31 އޮކްޓޯބަރ 2013 ގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ޖަސްތުކަފާގެ، ހދ.ފިނޭ އެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ ހދ.ފިނޭ، އައްސޭރިގެ އާދަމް ނަޞީރާއި ހދ.ފިނޭ، ރަންކޮކާގެ އަޙްމަދު އަޝްރަފެވެ.

މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

31 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ