އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު

2013 ނޮވެމްބަރ 16 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަލުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

މާލެ

މާލޭ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭ ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ ޖަލު

X01.1.1

1

މާލެ

އަތޮޅު ވެހި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަތޮޅު ވެހިގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަތޮޅު ވެހި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ

X01.1.2

2

ކ. މާފުށި

މާފުށީޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފުށީޖަލު

X02.1.1

3

ކ. ހިންމަފުށި

އައްސޭރި ޖަލު

(ކ. ހިންމަފުށީ ޖަލު) ގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އައްސޭރި ޖަލު (ހިންމަފުށީ ޖަލު)ގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އައްސޭރި ޖަލު

X03.1.1

4

ކ. ދޫނިދޫ

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދޫނިދޫ ޖަލު

X04.1.1

5

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

8  މުޙައްރަމް  1434

12 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ