ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތު މަސައްކަތް

                                                      ނަންބަރު:MNU-CA-FM/2017/34

 

ޢިއުލާން

 

          ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އިމާރާތެއްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 05 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާއްދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 12 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާއްދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ގައެވެ.

 

 

09 ސަފަރު     1438

29 އޮކްޓޯބަރ    2017

30 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ