މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

 

ނަމްބަރު: IUL)337-C-AB/337/2017/31)

އިޢުލާން

 

ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ:

                  މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމަތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 06 ޖުލައި 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 12 ޖުލައި 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުންއެދެމެވެ.

                  އަދި ކުރިން މިމަސަތްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރ: (IUL)337-C-AB/337/2017/23) ގައިވާ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައުމާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.

03 ޖުލައި 2017

 

 

03 ޖުލައި 2017
ހޯދާ