މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

ނަމްބަރު: IUL)337-C-AB/337/2017/23)

 

އިޢުލާން

 

ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ:

                މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމަތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

               ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޖޫން 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 15 ޖޫން 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުންއެދެމެވެ.

  08 ޖޫން 2017

08 ޖޫން 2017
ހޯދާ