ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ސިސްޓަމެއް ތިލަފުށީގައި ޤާއިމްކުރުން

 

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL) PSM-FP/ PSM/2017/59

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ:

(PROC-09-17) PSM-ENG /2017

 

 

 

އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

               ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއަރގެ ފަރާތުން މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ސިސްޓަމެއް ތިލަފުށީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ހުޅުވާލަމެވެ.

  1. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް -/500ރ (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ނޮންރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. މިފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 29 މެއި  2017 އިން 03 ޖުލައި 2017 އަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:30 އިން 14:00އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) ކައުންޓަރުންނެވެ. ބީލަންފޮތް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓްގައި ފައިސާދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް އިންވެސް (ބީލަންފޮތް) ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 30,000.00ރ. (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަހެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 03 ޖުލައި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 17:00ގެ ކުރިން، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

  1. ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 09 ޖުލައި 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ޕީ.އެސް.އެމްގެ ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) ސެނެކޯ މާލަމުގައެވެ.

4- ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނުމަށްފަހު،ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޕީއެސްއެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) ކައުންޓަރަށެވެ.

 

 

 

  • މީޑިއަމް ވޭވް ޓްރާންސްމިޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
  • ތާރީޚާއި،ގަޑި:
  • އިޢުލާންނަންބަރ:
  • ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް
  • ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ
  • މާފަންނު ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ، އަމީނީ މަގު، މާލެ' 20331،
  • މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

 

            03  ރަމަޟާން 1438       

           29  މެއި 2017 

29 މޭ 2017
ހޯދާ