ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގއ. ދާންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އާންމު ކުރުމާބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 01 މާރިޗު 2017 0908 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގއ. ދާންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އާންމު ކުރުމާބެހޭ

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގއ. ދާންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު މިއިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މި އިއުލާނު ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1438

28 ފެބްރުއަރީ 2017

28 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ