ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދާ މުދާ ބޭލުމާއި ފިހާރައިގެ ފަރާތުން އަންގާ ތަނެއްގައި ގުދަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދާ މުދާ ބޭލުމާއި ފިހާރައިގެ ފަރާތުން އަންގާ ތަނެއްގައި ގުދަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.

އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދާ މުދާ ބޯޓުތަކުން ބޭލުމާއި އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ނުވަތަ ފިހާރައިން އަންގާތަނެއްގައި ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް02  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަމެވެ.

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް: ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ

ރަޖިސްޓަރީކުރުންރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2017 މާރިޗު 06 ވަނަ ދުވަހު 1000 ގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުން: ރަޖިސްޓަރީ ކުރަައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2017 މާރިޗު 06 ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތުދިނުން: ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2017 މާރިޗު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 1500 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރަގައި އޮންނާނެއެވެ.

ސުވާލާއިޖަވާބުރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ސުވާލުތައް 2017 މާރޗު 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 1000  ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 2017 މާރިޗު 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

ބީލަންކަރުދާސްބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2017 މާރިޗު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 1100 ގައި  އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރަައިގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯނު:     3344180، 3344196

ފެކުސް:  3344633

އީމެއިލް: contracting@stomaldives.net

                 

27 ފެބުރުވަރީ 2017

27 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ