މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި ޔޫތު ސެންޓަރގެ ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކ މާފުށި، ދިވެރާއްޖެ

 

                                                                                                                            ނަމްބަރު: IUL)337-C-AB/337/2017/5) 

އިޢުލާން

 

މާފުށި ޔޫތު ސެނޓަރގެ ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ:

މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މާފުށި ޔޫތު ސެނޓަރގެ ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 31 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 05 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުންއެދެމެވެ.

އަދި ކުރިން މިމަސަތްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރ: IUL)337-C-AB/337/2017/5) އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.

24 ޖެނުއަރީ 2017 

 

24 ޖަނަވަރީ 2017
ހޯދާ