މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ކޯޕަރޭޝަނުން ލ. ބަރެސްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަނުންގެ އޮފީހުންނާއި ވެބްސައިޓް www.mitdc.com.mv އިން ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ބައްލަވައިގަތުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި ވެބްސައިޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި މި ކޯޕަރޭޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ކުރިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

12 ޖަނަވަރީ 2017
ހޯދާ