ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓްޓައިމް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން، މާލޭގެ އިތުރުން، ހއ. ދިއްދޫއާއި، ށ. މިލަންދޫއާއި، އދ. މަހިބަދޫގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއެވެ.

1. ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ސައިންސް

2. ފައުންޑޭޝަންސް އޮފް ސައިންސް

މާއްދާ:

3 (ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ސައިންސް) / މާލެ

1 (ފައުންޑޭޝަންސް އޮފް ސައިންސް) / މާލެ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ސައިންސް

މާއްދާ:

1 (ހއ. ދިއްދޫ/ ށ. މިލަންދޫ/ އދ. މަހިބަދޫ)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، 2 އަހަރުދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ތަޤްރީރުކުރައްވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/200 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މާރކްކުރައްވާ ކޮންމެ އެސައިންމަންޓަކަށާއި، އިމްތިޙާނު ކަރުދާހަކަށް ދަރިވަރަކަށް -/35 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

އުޖޫރަ:

1. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

3. ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ.

ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

2017 ޖަނަވަރީ 19 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، އަމީނީ ބިލްޑިންގުގައި ހުންނަ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ fe@mnu.edu.mv އަށެވެ.

ސުންގަޑި:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، މި ފެކަލްޓީގެ  3345323 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1438

08 ޖަނަވަރީ 2017
ހޯދާ