ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރ ވެހިކަލުގެ އިންޖީނުގެ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފަޔަރވެހިކަލަށް ބޭނުންވާ އިންޖީނުގެ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް ހޯދުމާބެހޭ

ލ. ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފަޔަރ ވެހިކަލުގެ އިންޖީނުގެ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު: (IUL) KACL-HO/2016/15 (19 އޮކްޓޫބަރު 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެ ޢިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން ޢިއުލާން ކުރަމެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ނޮވެންބަރު 8 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2016 ނޮވެންބަރު 15 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއޮފީހަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެއެވެ. މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އަމީރު އަޙުމަދު މަގު

މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3011734

އީމެއިލް: kacl@defence.gov.mv

31 އޮކްޓޫބަރު 2016
ހޯދާ