މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

އިޢުލާން

މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް ތަކެތި 2016 އޮކްޓޫބަރު 13 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 14:00 ގައި މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި ނީލަން ކިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި މިކަން އާންމުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން ތަކެތި ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2016 އޮކްޓޫބަރު 9 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 9:00 އަށް މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1437

19 ސެޕްޓެންބަރު 2016
ހޯދާ