މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ

މިރަށު "މާވިނަ" އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ "މާވިނަ" އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 2016 އޮގަސްޓު 11 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : މާވިނަ
  • ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: H-12/2006/16
  • ރަޖިސްޓަރީ ހެދި ތާރީޚު: 24 ޖަނަވަރީ 2007
24 ޖުލައި 2016
ހޯދާ