ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާރޓަންސް ފަހައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 ކާރޓަންސް ފަހައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ކާރޓަންސް ފަހައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 1 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 6 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިއަންދާސީހިސާބާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • އަގު:      %55
  • ތަޖުރިބާ:    %25 (ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.)
  • މުއްދަތު:    %20 (މުއްދަތު ގުނޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.)

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                               12 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

27 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ