ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެޕްޓޮޕް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ލެޕްޓޮޕް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭ

މިކޮމިޝަނަށް ލެޕްޓޮޕް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު: IUL)455/1/2015/14) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާފައިވާ 18 ޖޫން 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ، 23 ޖޫން 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޮމިޝަނަށް (މ.މޫކައި ސުއިޓް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ހަވީރީ ހިނގުން) ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

  • އަގު: %55
  • ތަޖުރިބާ: % 10
  • މުއްދަތު: %20 (މުއްދަތު ގުނޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެން)
  • ވޮރެންޓީ % 15

30 ޝަޢުބާން 1436

17 ޖޫން 2015
ހޯދާ