އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި އޮފީހުން އެސިސްޓެންޓް ސިސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)32-D/1/2015/31)ފ(05 އެޕްރީލް 2015) އިޢުލާނު، އިދާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

08 ރަޖަބު 1436

26 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ