ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަރުނީޗަރ ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފަރުނީޗަރ ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކޮމިޝަނަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރ ޖަހަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް (މ.މޫކައި ސުއިޓް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ހަވީރީ ހިނގުން) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 އެޕްރީލް 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

07 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ