މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދެ ކުންފުންޏަށް މި މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އެ ފަރާތްތަކުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން 10 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައެވެ.

1.  ސިނާރޖީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(SYNERGY INVESTMENT MALDIVES PRIVATE LIMITED)

2.  ސިންގަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(SINGLE MALDIVES PRIVATE LIMITED)

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

1 ޝަޢުބާން  1434      

10 ޖޫން 2013
ހޯދާ