ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.   

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ފެބުރުވަރީ 25 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ފ. ނިލަންދޫ " ފަލަކު " ގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު: 185 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ / ވެރިފަރާތް: އިބްރާހީމް ފިކުރީ / ފަލަކު ފ. ނިލަންދޫ.   

25 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

15 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ