ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. މަޑިފުށީ 'ނީލް' ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ތ. މަޑިފުށީ "ނީލް" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ތ. މަޑިފުށީ "ނީލް" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2015 މާރިޗު 15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

18 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ