ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެލިއުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، އެސެޓް ވެލިއުއެޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް އެސެޓް ވެލިއުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ޓްރެއިނިންގ ހިންގައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އެފަރާތެއްގެ ބިޒްނަސް ޕްރޮފައިލް، (މިފަދަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭގޮތަށް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިމަސައްކަތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 3015351 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ