ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްލާސް ރޫމްތަކުގައި ހުރި ހޮޅިބުރިތައް ބަދަލުކުރުމަށް

އިޢުލާން

މި ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމްތަކުގައި ހުރި ހޮޅިބުރިތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 8 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

10 ޞަފަރު 1436       

02 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ