ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: KS_B/2014/10 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. ވީމާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 3 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 9 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

1- ފާޚާނާތަކުގެ މަރާމާތުކުރުން.

2- ކުލާސްތަކަށް ފަންކާ އިތުރުކުރުން.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

03 ޞަފަރު 1436

27 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ