ހިތަދޫ ސްކޫލް/ ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ޑެސްކް ޖެހުމަށް

ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ޑެސްކް ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ:

ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރުނީޗަރ ސްކޫލަށް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވެއެވެ.

180 ލަކުޑި ޑެސްކް

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކުން 10 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 17 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.           

30 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ