ހިތަދޫ ސްކޫލް/ ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރޭޑް 3،2،1 ގެ ކްލާސްތަކުގެ ބޮޑުދޮރު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 3،2،1 ގެ ކްލާސްތަކުގެ ބޮޑުދޮރު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 3،2،1 ގެ ކްލާސްތަކުގެ ބޮޑުދޮރު ބަދަލުކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކުން 10 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 17 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

30 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ