ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 3 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އަންދާސީހިސާބާ ގުޅިގެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  • އަގު: %55
  • ތަޖުރިބާ: %20 (ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ، ދައުލަތުން ހިއްސާވާފައިވާ ކުންފުނިފަދަ ތަނަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.)
  • މުއްދަތު: %25

29 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

23 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ