މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރުބާރުގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ކޮރިޑޯގައި ހުރި ތަށިމުށި ނަގައި އަލުން ތަށިމުށި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ދަރުބާރުގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ކޮރިޑޯގައި ހުރި ތަށިމުށި ނަގައި އަލުން ތަށިމުށި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2 ނޮވެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4345-300 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2 މުޙައްރަމް 1436

26 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ