ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެޑީމޭޑް ޕާޓިޝަންޖެހުމާއި، ގޮނޑި މޭޒު ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ބިޔުރޯގެ ނަންބަރު:IUL)178-P/1/2014/7)ފ(07 އޮގަސްޓު 2014) ގެ އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވީ އެންމެ ފަރާތަކުންކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން މި އޮފީހުގައި ރެޑީމޭޑް ޕާޓިޝަންޖެހުމާއި، ގޮނޑި މޭޒު ހޯދަން ބޭނުންވާތީ މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ .

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

(ވެލާނާގޭގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) 

ބުދަ

10 ސެޕްޓެންބަރު 2014

11:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

(ވެލާނާގޭގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) 

ބުދަ

17 ސެޕްޓެންބަރު 2014

11:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ނޭރުވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި އަންދާސީހިސާބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

02 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ