ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނިފޯމު ފަހާފޮތި ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް ޔުނިފޯމު ފަހާފޮތި ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު 2014/55/JS-B އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރުމަށް ހަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހުމާ ގުޅިގެން މިހާރުވާނީ އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފައެވެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޔުނިފޯމު ފަހާފޮތި މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޛުލްޤަޢިދާ 1435      

07 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ